จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วยนางอารี นันทการณ์ ,นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมันทนา อาจแก้ว, นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัตน์, นายเอกอนันต์ อาจแก้ว
พร้อมด้วย นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับคลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 199 ราย ได้โลหิต จำนวน 85,850 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา
จำนวน 38 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 34 ราย

 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น