จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองพัน
ทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๖ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๘,๔๐๐ ซี.ซี. ​

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์