จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๑๖๒ ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน ๑๐๓ ราย ปฏิเสธผู้บริจาคโลหิต
เนื่องจากโลหิตจาง จำนวน ๓๘ ราย และความดันโลหิตผิดปกติ จำนวน ๒๑ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๑,๒๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์