จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน
76 ราย ปริมาณโลหิต 34,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 5 ราย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา