จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๒๕๔ ราย คิดเป็น
๑๑๔,๓๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ  ๒๗  ราย  โดยมีนาย วัยวุฒิ อาศัยผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และพ่อค้าประชาชน มาร่วมต้อนรับและบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด