จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบรองนายกเหล่ากาชาด
นางสุจิตร ฉวีรักษ์ นางสุจินดา สระคูพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง มียอดผู้บริจาคเลือดทั้งสิ้น ๑๕๗ ราย คิดเป็น ๕๔๙๕๐ ซีซี
บริจาคอวัยวะ ๑๑ ราย บริจาคดวงตา ๑๓ ราย

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร