จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสกลนคร มอบหมาย นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชัยรัตน์ ไชยโย
นายอำเภอส่องดาว นางนฤมล ไชยโย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะให้การต้อนรับ มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย
ครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 119 ราย ได้โลหิต 47,600 ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร