จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางไสว เรืองฤทธิ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 267 ราย ได้โลหิตจำนวน 106,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม