จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ณ บริษัท
แมกเนคอมพ์พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีผู้บริจาคโลหิต 101 ราย แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 22 ราย แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ 22 ราย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา