จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวัันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรธิราช บรมนาถบพิตร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย บริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดนนทบุรี