จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุม
อำเภอพิบูลย์รักษ์ ผู้บริจาคโลหิต 101 ราย ได้โลหิต จำนวน 40,400 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 4 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี