จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุม
อำเภอเมืองอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 84 ราย  ได้โลหิต จำนวน 33,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 5 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี