จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสกลนคร มอบหมายกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ มีผู้บริจาค
โลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 12 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 9 ราย ครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 205 ราย ได้โลหิต
82,000 ซีซี

จังหวัดสกลนคร