จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางประคอง โพธินาม
พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคามออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอ
ยางสีสุราช ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 290 ราย ได้โลหิตจำนวน 116,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 11 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม