จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์บริจาคโลหิตทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษาและชุมชน ร่วมกับโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม " ทำดีด้วยการ
บริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อม นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจิรญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม และมอบโล่ที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ซี.พี. 20 ครั้ง ณ ห้องทับทิม 1 - 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต
จำนวน 264 ยูนิค ไม่ผ่านการคัดกรอง 46 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 17 ราย และอวัยวะ 10 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี