จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 144 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 64,800 ซีซี และมีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย