จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และ นางดวงพร พงษ์ศรีกูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติสุรนนท์ อำนาจเจริญ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 136 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ