จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 9 คน
ได้แก่
1. นางแดง คำรณ อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นายซ้อน อุ่นแก้ว อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นางชวก คีรีรักษ์ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4. นางซ่วน ประเสริฐ อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 6 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5. นางหมีด เศษสิน อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6. นางดับ พลายเพ็ชร อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
7. นางเกลิม ใจแข็ง อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
8. นายพุ่ม ศรีสุข อายุ 107 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9. นางกร่อย บัวแดงดี อายุ 108 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง