จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางภัทรพร กัปตัน
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบเงินจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเริญบริจาคให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2,500 บาท ณ ร้านลาบไก่ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ