จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมเข้าค่ายพักแรมสร้างเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ประสานใจ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุ
ประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายยุวกาชาด มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งปลูกฝัง
จิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด
โดยมียุวกาชาด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2562

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์