กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ - เวลา 9.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลาโหล รพ.สต.บ้านค้อเขียว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อสม. และจิตอาสา
สภากาชาดไทยออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 5 ราย และติดตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้
เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ราย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด วิลแชร์ 1 คัน และผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน
1. นายจำรอง แม่นยำ อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล ผิวหนัง แพ้สารเคมี รพ.ศิริราช ปีละ 2 ครั้ง
2. เด็กชายยศกร ศิลาสิทธิ์ 2 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ มือเท้าติด พัฒนาการล้าช้า
3. นางจันทร์เพ็ญ คำพวงชัย อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ หัวใจรั่ว
4. เด็กชายอติเทพ พันยากิจ อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ เซลล์ต้นกำเนิด
5. นางสาวกาจนา แก้วคำคูณ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลคำบ่อ ส่งมอบห้องน้ำ
6. นางเด่นดวง ศรีสวัสดิ์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว เลี้ยงหลาน ตาบอด อายุ 2 ปี มอบบ้าน
7. นายเที่ยง สูตรไชย อายุ 107 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว มอบบ้าน
8. นางบุญมี ทัศนี อายุ อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ