จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่
ตรวจรับพัสดุ (บ้าน) ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จังหวัดอุทัยธานีปี 2562 ในพื้นที่อำเภอห้วยคต 2 หลังๆ ละ
20,000 บาท รายนางเชิง นาคศรี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และนางสวาส ดิษทับ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6
ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยนายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่อำเภอห้วยคต นำเครื่องอุปโภค-ปริโภค และสิ่งของมอบให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากให้กับคนในพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี