จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 154 บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ท่านสันติ จักตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอมัญจาคีรี
ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณวิทยา ทาทอง ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 27 ให้แก่
ครอบครัว นางสาวสมัย เทพาขันธ์ ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ
และราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังละ 189,200 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบดังกล่าวด้วย

 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น