จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัว พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว พมจ.ตรัง สสอ.ย่านตาขาว อบต.ในควน และจิตอาสา
สภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ย่านตาขาว จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางนวล เพ็ชรทิพย์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ม.8 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2. นายคุ้ย บายศรี อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ม.1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. นางพร้อม ศรีเกตุ อายุ 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 ม.5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
4. นายลอย แก้วฉาง อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 ม.10 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง