จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 150 บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอน้ำพอง ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 25 ให้แก่ครอบครัว นางจันดา หน่วยเขียว ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.
สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว
จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น