จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางสาวอรัญญา ไชยสิทธิ์ อายุ 37 ปี มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 220 ม.4 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวจำลอง วิทาโน อายุ 40 ปี เป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 243 ม.4 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดล " คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์