จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน
3 หลัง ดังนี้
1. ครอบครัวนายพรศักดิ์ ใจสมุทร บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์
2. ครอบครัวนางอรติมา นครศิลป์ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง
3. ครอบครัวนางสาววงศา เชาว์ไฝ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอฯ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนชาวอำเภอพระแสง เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี