จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมโครงการ
สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวัดควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสายัน หมื่นละม้าย ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทยนำจิตอาสาสภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดี
ใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราห์เด็กของสภากาชาดไทย โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองทัพเรือ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน ออกหน่วยทำฟันให้แก่เด็กอายุ 8-18 ปี
โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง