จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562 โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในพิธีเปิด โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 300 คน และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอป่าพะยอม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการ
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 และคณะครู นักเรียน โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง