จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ราย ณ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กชายพุทธิภัทร เดชมณี ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเยาววิทย์
2. เด็กชายพงศกร ขนุนอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจำปาทอง
3. เด็กชายดนัย นานประโคน ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านต้นยวน
4. เด็กหญิงจินดาภรณ์ ช่วยหนูจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาขาใน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณแสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
6. เด็กหญิงชนากานต์ ชูประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
7. เด็กหญิงจิราพร จินาสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันยวน
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม สัสดีอำเภอฯ รองผู้กำกับ สภ.อ.พนม
รองนายกเทศมลตรีตำบลคลองชะอุ่น ปลัดอำเภอฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย์ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ อสม.
และประชาชนชาวอำเภอพนม เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี