จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
มอบบ้านตามโครงการ "บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ
ครอบครัวนางสาวสิริพร เพร็ชแก้ว บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม สัสดีอำเภอฯ ปศุสัตว์อำเภอฯ รองผู้กำกับ สภ.อ.พนม รองนายกเทศมนตรี
ตำบลคลองชะอุ่น ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน
ชาวอำเภอพนม เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี