จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.กรรณิกา เพชรนุ้ย
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบรถจักรยานให้แก่ เด็กหญิงอันธิกา พิณนุกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการศึกษาดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์, นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกโพธิ์
นายวิเชน คงสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม หลังจาก นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรับทราบปัญหาการเดินทางมาศึกษาของนักเรียน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี