จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ เข้านมัสการพระภิกษุสงฆ์อาพาธ สูงอายุของจังหวัดแพร่ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมใจถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ
พระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยเข้านมัสการและถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
วัดบ้านมณีวรรณ ตำบลป่าแมต และวัดบ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่