จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอสิเกาและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสิเกา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.สิเกา จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางฟูจิตร์ เศียรยง อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นายเสา พรหมจันทร์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212/6 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
3. นายทวน เมืองแก้ว อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
4. นางแดง ไกรเทพ อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5. นางตำ ปานไหน อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง