จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอวังวิเศษ และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.วังวิเศษ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางพิพิช จำปา อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2. นางหม้วน หนูประสิทธิ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 ม.8 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
3. นายเลื้อม กาหยี อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
4. นางผริ้ง จันทร์แก้ว อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง