จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับที่ว่าการ
อำเภอวังทอง กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังทอง ร่วมพิธี
มอบบ้าน ตามโครงการ " บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หลังคาเรือน
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก ในเขตอำเภอวังทอง ได้แก่
1.บ้านของนายแสงทิพย์ จันทร์หมี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง
2.บ้านของสัญญา บุญอาจ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโสภา
3.บ้านของนายโกมินทร์ อ่อนสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพระ
4.นางสาวสายัณห์ ภัยครบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลดินทอง

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก