จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.รัษฎา จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายฟื้น สุขดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นางพร้อม ช่วยทุกข์ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
3. นางสร้อย นาเคน อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 ถ.เทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
4. นายพริ่ม แข็งการ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 12 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง