จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นายคะนึง เจริญไชย นายอำเภอแวงใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่ ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการ
ขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร จำนวน 2 หลังให้แก่ครอบครัว
ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพระยืน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ
189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ หลังที่ 23 ให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงน้ำใส อาจประจักษ์ ณ บ้านเลขที่ 15 ตำบล
โนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ หลังที่ 24 ให้แก่ครอบครัวนายวุฒิพงษ์ ศรีพุทธิรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ และออกเยี่ยม
ครอบครัว นายน้อย คำแก้ว ผู้ได้รับงบประมาณในการซ้อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามโครงการดังกล่าว โดยการ
ออกเยี่ยมในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น