จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นายประสูตร หอมบันเทิง นายอำเภอแวงน้อย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอ
แวงน้อย ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณปาณิสรา ธรรมฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพล ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 22
ให้แก่ครอบครัว นายบุญส่ง สมบูรณ์น้อย ณ บ้านเลขที่ 83 บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ
ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว
จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย และในวันดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบรถสามล้อโยกให้แก่
นายสิน ศรีบุษย์ ผู้พิการ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้พิการรายดังกล่าว

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น