จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ
" จังหวัดเคลื่อนที่ " จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตะโละดารามัน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการประชาชน
ด้านการสงเคราะห์ การช่วยเหลือการรักษาพยาบาล การอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจนการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
และความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน ทำให้ภาครัฐได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบ ถุงธารน้ำใจ จำนวน ๔๐ ชุด แก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี