จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางหวล ช่วยสุวรรณ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
2. นางคำ กลัวผิด อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นายโห้น จุ้งลก อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4. นางเลี่ยน วรรณรักษ์ อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.นาโยง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง