จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.นาโยง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายแคล้ว เยาดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นางแดง ถิ่นนา อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
3. นางเล็ก สีดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
4. นางจีบ นิลออ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง