กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และ หน.ส่วนราชการ ออกเยี่ยมพบปะประชาชน ในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ  หมู่ที่ 2
ตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง