จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอภูผาม่าน
ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณชนาพร หาระสาร ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 20 ให้แก่
ครอบครัว นายวิชัย แก้วกัลยา พร้อมทั้งออกเยี่ยมครอบครัว นายบุญถิ่น ตลับเงิน ผู้ได้รับอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ตามโครงการ
ขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
และงบซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหลังละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น