จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางขลิบ ตุลยนิษก์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2.นางเคลื่อม ช่วยเพ็ขร อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
3.นางจบ ใหม่แก้ว อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
4.นางห้อง จันนทร์ตรี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง