จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และคณะ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอหนองหญ้าปล้องพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรี
เข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี