จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ราย ณ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้
1. เด็กหญิงพรรณณทิชา จงจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนสินชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางหอย
3. เด็กหญิงมณฑิตา ชานาญเอี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปลายศอก
4. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทับเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
5. เด็กชายณรงศักดิ์ เพ็งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางปาน
6. เด็กชายนันทภพ ด้วงทองสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านยวนปลา
7. เด็กหญิงนันทิตา แจ้งใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควรสระ
8. เด็กชายวีรศักดิ์ ไหมเพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
9. เด็กหญิงญาณิตา มณีใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสองแพรก
10. เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มเรืองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี