จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "  ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ครอบครัว
นางสาวกาญจนา ตรีเล็ก บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี