จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และคณะ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอแก่งกระจานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง
รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี