จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราทิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน 3 หลัง โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการฯ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค
โดยมีผู้รับมอบ ดังนี้
1.นายวิโรจน์ ขวัญอยู่ บ้านเลขที่ 9849/1 หมู่ที่ 8 ต.เด่นชัย
2.นางคำ ชราพก บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 5 ต.เด่นชัย
3.นายสังเวียน ดวงมณี บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่